Armenian National Anthem Lyrics

“Mer Hayrenik” is the national anthem of Armenia and the Armenian national anthem lyrics were written by Mikael Nalbandian and the music to the Armenian national anthem was composed by Barsegh Kanachyan.

The National Anthem Lyrics for Armenia

“Mer Hayrenik” was officially adopted as the national anthem of Armenia in the year of 1991.


Armenian National Anthem Lyrics in Armenian (Armenian Script)

1. Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարե դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

2. Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լուացի։

3. Նայիր նրան երէք գոյնով,
Նուիրական մէկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դէմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

4. Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։

Armenia National Anthem Lyrics in Armenian (Romanization)

Armenian National Anthem Lyrics in Armenian (Romanization)


1. Mer Hayreniq, azat, ankakh,
Vor aprel é daré dar.
Irvordiqd ard kanchoum é
Azat, ankakh Hayastan,
Ir vordiq ard kanchoum é
Azat, ankakh Hayastan.

2. Aha yeghbayr qez mi drôsh,
Zor im dzerqov gordsetsi.
Gishernerd yes qoun chegha,
Artasouqov Ivatsi.
Gishernerd yes qoun chegha,
Artasouqov Ivatsi.

3. Nayir nran yereq gouynov,
Nvirakan mék nshan,
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamou dém,
T’ogh misht pandsa Hayastan.
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamou dém,
T’ogh misht pandsa Hayastan.

4. Amenayn tegh mahd mi é
Mard mi angam pit merni,
Bayts yerani vor iur azgi
Azatout’yan kd zohvi
Bayts yerani vor iur azgi
Azatout’yan kd zohvi


Armenian National Anthem Lyrics Meaning in English translation

1. Land of our fathers, free, independent,
Which has endured from age to age.
Its sons and daughters now proclaim
Armenia, sovereign and free.
Its sons and daughters now proclaim
Armenia, sovereign and free.

2. Brother, take this banner,
Made with my own hands,
During sleepless nights,
And bathed in my tears.
During sleepless nights,
And bathed in my tears.

3. See, it has three colours;
A single hallowed symbol.
May it sparkle before the foe,
May Armenia flourish ever!
May it sparkle before the foe,
May Armenia flourish ever!

4. Death is everywhere the same,
Man is born just once to die,
But blest is he who gives his life
To defend his nation’s freedom.
But blest is he who gives his life
To defend his nation’s freedom.
Armenian National Anthem Lyrics

When is Armenian National Anthem Played or Sung?

National anthem of Armenia is typically played or sang during national holidays, specifically on the independence day celebrations in Armenia. It is also carried out throughout cultural and other celebrations in Armenia, generally marking off the start or the end of such celebrations.

National anthem of Armenia is also often carried out in international sporting events, such as the Olympic Games as well school sport events.


What is the importance of Armenian National Anthem in Armenia?

The national anthem of Armenia, like other nationwide symbols of Armenia, embodies the custom, past history, and beliefs of Armenia and its citizens. It assists evoke feelings of patriotism among the Armenian individuals and reminds them of their Armenia’s magnificence, beauty, and rich heritage.

It also helps unify the residents of Armenia by one single tune or music. Throughout the performance of the Armenian national anthem, people of Armenia, in spite of their ethnic distinctions, rise in unison and listen attentively or sing the song with fantastic enthusiasm.

Sports men and women from Armenia also feel an excellent moment of delight when they get a medal at a worldwide sporting occasion while Armenia’s national anthem is played in the background. It gives them a sensation of having actually made their country proud. Students who listen to the national anthem of Armenia in schools are taught to respect their country and establish a feeling of unity amongst themselves.