The National Anthem Lyrics for Maldives

“Gaumii salaam” was officially adopted as the national anthem of Maldives in the year of 1972.


Maldivian National Anthem Lyrics in Diveh (Thaana Script)

Chorus
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

1
ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމިތާއެކު ބޯލަންބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

Chorus

2
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާ ރަތާއި ހުދާ އެކީފެނުމުން ކުރީމެސަލާމް

Chorus

Maldivian National Anthem Lyrics in Diveh (Romanization)


CHORUS:
Gaumee mi ekuverikan mathee thibegen kureeme salaam,
Gaumee bahun gina heyo dua kuramun kureeme salaam.

1. Gaumee nishaanang hurumataa ekuboo lambai thibegen
Audaanakan libigen e vaa didaak kureeme salaam.

Chorus

2. Nasraa nasibaa kaamyaabuge ramzakang himenee
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kureeme salaam.

Chorus

Maldivian National Anthem Lyrics Meaning in English

Chorus:
In National Unity do we salute our Nation.
In the National language do we offer our prayers and salute our Nation.

1. We bow in respect to the Emblem of our Nation,
And salute the Flag so exalted.

Chorus

2. We salute the colours of our Flag; Green, Red and White,
Which symbolise Victory, Blessing and Success.

Chorus

Maldivian National Anthem Lyrics

When is Maldivian National Anthem Played or Sung?

National anthem of Maldives is generally played or sang during national holidays, specifically on the independence day events in Maldives. It is also performed throughout cultural and other celebrations in Maldives, normally marking off the beginning or the end of such celebrations.

National anthem of Maldives is also frequently performed in global sporting occasions, such as the Olympic Games as well school sport occasions.


What is the importance of Maldivian National Anthem in Maldives?

The national anthem of Maldives, like other nationwide signs of Maldives, represents the custom, past history, and beliefs of Maldives and its folks. It helps stimulate sensations of patriotism among the Maldivian individuals and advises them of their Maldives’s splendor, charm, and abundant heritage.

It also helps join the people of Maldives by one single tune or music. Throughout the performance of the Maldivian national anthem, citizens of Maldives, regardless of their ethnic distinctions, rise up in unison and listen diligently or sing the song with terrific passion.

Sports males and females from Maldives also feel a terrific moment of pride when they receive a medal at an international sporting occasion while Maldives’s national anthem is played in the background. It gives them a sensation of having made their country proud. Students who listen to the national anthem of Maldives in schools are taught to respect their country and establish a feeling of unity amongst themselves.