Dutch National Anthem Sheet Music

Download and print top quality “The Wilhelmus”, Dutch national anthem sheet music for piano, voice or other instruments for free here.

The National Anthem Sheet Music for Netherlands

“The Wilhelmus” was officially embraced as the national anthem of Netherlands in the year of 1932.

From here, you can view the Dutch national anthem sheet music online or download the national anthem sheet music for Netherlands by right clicking the link listed below and then click Save as.


Playing National Anthem Sheet Music for Netherlands on Piano

By making little modifications when playing the “The Wilhelmus” on piano, you will notice big distinctions in the quality of your performance.

  • Keep a great posture. One of the best way to ensure to keep a good posture is to dangle a mirror above your piano so you can watch yourself.
  • Unwind, stretch, and warm-up hand and foot muscles every time you play the piano. The concept is not just to unwind physically, but also to open your ears to the reverb and floating tone of every note from the Dutch national anthem sheet music.
  • Arch the palms – This will help you touch the keys not with entire finger pulps however just with fingertips on the piano keyboard.
  • To attain independence in between the hands, practice the melodic and accompaniment components from the sheet music for Dutch national anthem, individually.
  • To play each and every single note that you play from the Netherlands national anthem sheet music to mean something, you will require to direct your attention on distinctions in touch and attack.

Dutch National Anthem Lyrics in Dutch

1. Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een Prince van Oranjen
Ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanjen
Heb ik altijd geëerd

2. In Godes vrees te leven
Heb ik altijd betracht
Daarom ben ik verdreven
Om land om luid’ gebracht
Maar God zal mij regeren
Als een goed instrument
Dat ik zal wederkeren
In mijnen regiment

3. Lijdt u mijn onderzaten
Die oprecht zijn van aard
God zal u niet verlaten
Al zijt gij nu bezwaard
Die vroom begeert te leven
Bidt God nacht ende dag
Dat hij mij kracht wil geven
Dat ik u helpen mag

4. Lijf en goed al te samen
Heb ik u niet verschoond
Mijn broeders hoog van namen
Hebben ‘t u ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven
In Friesland in den slag
Zijn ziel in ‘t eeuwig leven
Verwacht den jongsten dag

5. Edel en hoog geboren
Van keizerlijken stam
Een vorst des rijks verkoren
Als een vroom Christenman
Voor Godes woord geprezen
Heb ik vrij onversaagd
Als een held zonder vrezen
Mijn edel bloed gewaagd

6. Mijn schild ende betrouwen
Zijt gij o God mijn Heer
Op u zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar t’aller stond
Die tirannie verdrijven
Die mij mijn hert doorwondt

7. Van al die mij bezwaren
En mijn vervolgers zijn
Mijn God wilt doch bewaren
Den trouwen dienaar dijn
Dat zal mij niet verrassen
In haren bozen moed
Haar handen niet en wassen
In mijn onschuldig bloed

8. Als David moeste vluchten
Voor Saul den tiran
Zo heb ik moeten zuchten
Met menig edelman
Maar God heeft hem verheven
Verlost uit alder nood
Een koninkrijk gegeven
In Israël zeer groot

9. Na ‘t zuur zal ik ontvangen
Van God mijn Heer dat zoet
Daar na zo doet verlangen
Mijn vorstelijk gemoed:
Dat is dat ik mag sterven
Met eren in dat veld
Een eeuwig rijk verwerven
Als een getrouwe held

10. Niet doet mij meer erbarmen
In mijnen wederspoed
Dan dat men ziet verarmen
Des Konings landen goed
Dat u de Spanjaards krenken
O edel Neerland zoet
Als ik daar aan gedenke
Mijn edel hert dat bloedt

11. Als een Prins opgezeten
Met mijner heires kracht
Van den tiran vermeten
Heb ik den slag verwacht
Die bij Maastricht begraven
Bevreesde mijn geweld
Mijn ruiters zag men draven
Zeer moedig door dat veld

12. Zo het den wille des Heren
Op die tijd had geweest
Had ik geern willen keren
Van u dit zwaar tempeest
Maar de Heer van hier boven
Die alle ding regeert
Die men altijd moet loven
En heeft het niet begeerd

13. Zeer prinselijk was gedreven
Mijn prinselijk gemoed
Standvastig is gebleven
Mijn hert in tegenspoed
Den Heer heb ik gebeden
Van mijnes herten grond
Dat hij mijn zaak wil reden
Mijn onschuld doen bekend

14. Oorlof mijn arme schapen
Die zijt in groten nood
Dutch National Anthem Sheet Music

How to Memorise Dutch National Anthem Sheet Music?

The more pieces you figure out– the easier for you to discover them. Sight-read a new song everyday (I post every other day!) to establish memory.

One of the best way to memorize “The Wilhelmus” music sheet is to understand the musical structure in Dutch national anthem music sheet – where tune parts begin and end, which chord development is utilized.

Another method to keep in mind well is to read the music score from the Dutch national anthem music sheet in bed at night and analyse how repetitions vary.

It is really important to memorise as you play the notes from the Dutch national anthem music sheet: from the very beginning go through one-two bars and play them from memory. Try to prevent taking a look at the “The Wilhelmus” music sheet as long as you can when rehearsing the music piece.

Sing the tune from Dutch national anthem music sheet or just hum out loud when playing.