Armenian National Anthem Sheet Music

Download and print top quality “Mer Hayrenik”, Armenian national anthem sheet music for piano, voice or other instruments for free here.

The National Anthem Sheet Music for Armenia

“Mer Hayrenik” was formally embraced as the national anthem of Armenia in the year of 1991.

From here, you can observe the Armenian national anthem sheet music online or download the national anthem sheet music for Armenia by right clicking on the link below and then click on Save as.


Playing National Anthem Sheet Music for Armenia on Piano

By making little modifications when playing the “Mer Hayrenik” on piano, you will observe substantial distinctions in the quality of your performance.

  • Keep an excellent posture. Among the very best way to make sure to keep a good posture is to put up a mirror above your piano so you can observe yourself.
  • Unwind, stretch, and warm-up hand and foot muscles every time you play the piano. The concept is not simply to unwind physically, but also to open up your ears to the reverb and floating tone of every note from the Armenian national anthem sheet music.
  • Arch the palms – This will let you touch the keys not with entire finger pulps however only with fingertips on the piano.
  • To accomplish self-reliance between the hands, practice the melodic and accompaniment elements from the sheet music for Armenian national anthem, separately.
  • To play every note that you play from the Armenia national anthem sheet music to represent something, you will require to direct your attention on distinctions in touch and attack.

Armenian National Anthem Lyrics in Armenian (Armenian Script)

1. Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարե դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

2. Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լուացի։

3. Նայիր նրան երէք գոյնով,
Նուիրական մէկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դէմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

4. Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։

Armenia National Anthem Lyrics in Armenian (Romanization)

Armenian National Anthem Lyrics in Armenian (Romanization)


1. Mer Hayreniq, azat, ankakh,
Vor aprel é daré dar.
Irvordiqd ard kanchoum é
Azat, ankakh Hayastan,
Ir vordiq ard kanchoum é
Azat, ankakh Hayastan.

2. Aha yeghbayr qez mi drôsh,
Zor im dzerqov gordsetsi.
Gishernerd yes qoun chegha,
Artasouqov Ivatsi.
Gishernerd yes qoun chegha,
Artasouqov Ivatsi.

3. Nayir nran yereq gouynov,
Nvirakan mék nshan,
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamou dém,
T’ogh misht pandsa Hayastan.
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamou dém,
T’ogh misht pandsa Hayastan.

4. Amenayn tegh mahd mi é
Mard mi angam pit merni,
Bayts yerani vor iur azgi
Azatout’yan kd zohvi
Bayts yerani vor iur azgi
Azatout’yan kd zohvi


Armenian National Anthem Sheet Music

How to Memorise Armenian National Anthem Sheet Music?

The more tunes you master– the simpler for you to learn them. Sight-read a brand-new tune everyday (I publish every other day!) to develop memory.

Among the very best method to memorize “Mer Hayrenik” music sheet is to comprehend the musical structure in Armenian national anthem music sheet – where song parts begin and end, which chord progression is used.

Another way to bear in mind well is to check out the music score from the Armenian national anthem music sheet in bed at night and evaluate how repeatings differ.

It is extremely crucial to memorise as you play the notes from the Armenian national anthem music sheet: from the very beginning go over one-two bars and play them from memory. Attempt to avoid taking a look at the “Mer Hayrenik” music sheet as long as you can when rehearsing the music piece.

Sing the melody from Armenian national anthem music sheet or just hum out loud when playing.